PARIS
4STAR HOTEL
سرویس B.B

4 شب اقامت دوتخت 99,500,000 ریال و 890 یورو

اطلاعات بیشتر
PARIS
4STAR
سرویس B.B

4 شب اقامت دوتخت 89,000,000 ریال و 1,390 یورو

اطلاعات بیشتر
PARIS
4STAR HOTELL
سرویس B.B

4 شب اقامت دوتخت 119,900,000 ریال و 1,590 یورو

اطلاعات بیشتر
PARIS
4STAAR HOTEL
سرویس B.B

4 شب اقامت دوتخت 89,000,000 ریال و 870 یورو

اطلاعات بیشتر
PARIS
4STAAR
سرویس B.B

4 شب اقامت دوتخت 99,900,000 ریال و 1,390 یورو

اطلاعات بیشتر
PARIS
4STARR
سرویس B.B

4 شب اقامت دوتخت 99,900,000 ریال و 1,390 یورو

اطلاعات بیشتر
درباره تور

پرداخت ورودی ها با مسافر می باشد

این تور از 3 , دی , 1398 تا 11 , فروردین , 1399 معتبر می باشد.

قابلیت فروش: 4 شب 7 شب

خدمات تور
برنامه سفر

روز 0 - 2 گشت شهری پاریس