تور : هند. - گوا-نوروز 96
نوروز 96: هفت شب گوا با پرواز عمان ایر