تور : ویتنام. - نوروز96: هوشیمین/هانوی/کروز
نوروز 96: چهار شب هوشیمین/دو شب هانوی/یک شب کشتی کروز